Bibliotheek

Artikelen, uitgaven, scripties en meer over de aanpak van ouderenmishandeling

2021 - 2024

Van signalering tot hulp. Een handreiking voor financieel misbruik (2024)

Deze handreiking is opgesteld door Schouders Eronder, een samenwerkingsverband van VNG, Divosa, NVVK, Sociaal Werk Nederland en LCR.. Het voornaamste doel van deze handreiking is om professionals te ondersteunen in het herkennen, voorkomen en aanpakken van financieel misbruik. Door middel van gebundelde kennis en ervaringen biedt de handreiking praktische richtlijnen en tools die professionals kunnen gebruiken in hun dagelijkse werk. De handreiking streeft ernaar om bewustwording te vergroten, signalen van misbruik te identificeren en slachtoffers de juiste hulp te bieden.

2020 - 2021

Ouderenmishandeling: beter en beschermd wonen_Gemeenten (2021)

Dit document is een handreiking aan alle gemeenten om ouderenmishandeling op de agenda te zetten én te houden. Het biedt concrete handvatten om mee aan de slag te gaan om ouderenmishandeling terug te dringen en ambities waar te maken. Deze handreiking is tot stand gekomen op verzoek van het landelijk programmateam Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT). Deze handreiking is geschreven in samenwerking met regionale projectleiders GHNT.

Ouderenmishandeling: wat kan ik als vrijwilliger doen? (2021)

Factsheet voor vrijwilligers die bij ouderen thuis komen. 

Vrijwilligers komen veel en regelmatig langs bij ouderen. Ze zien en horen veel. Wat moet je doen als vrijwilliger als je je

opeens zorgen maakt? Factsheet is opgedeeld in thema's: wat is OM, wat zijn signalen van OM, waar moet ik aan denken bij OM, wat zegt de wet over OM, wat moet ik doen en tot slot: wat doet het met mij?

Ouderenmishandeling: beter en beschermd wonen_sociaal professionals (2021)

Het is belangrijk dat (sociaal) professionals en omstanders weten wat ze moeten doen

als ze signalen opvangen dat er iets niet pluis is. Op welke signalen moet je als professional

letten, hoe ga je het gesprek aan en welke stappen zijn nodig om duurzame veiligheid

te bereiken?

In deze handreiking lees je hier meer over.


SAOM verzamelt artikelen, scripties, notities etc. over de aanpak ouderenmishandeling en plaatst ze in de bibliotheek, Deze is niet volledig. Heb je een interessante toevoeging? Mail ons dan op info@stichtingsaom.nl en we kijken of we het toe kunnen voegen.


Klik op de afbeelding om het document te openen.

Artikel AD: financieel misbruik (2021)

TILBURG/BREDA - Het leek zo’n mooie oplossing. De Tilburgse Anoushka N. (31) zou oma gaan verzorgen toen die na een val bijna niets meer zelf kon. En de familie was maar wat blij toen ze ook de boodschappen ging doen. Totdat oma maximaal rood bleek te staan. ,,Ze heeft over alles gelogen.”

Ouderenmishandeling in de acute zorg (2020)

Binnen het nationale programma geweld hoort nergens thuis kwam het actieprogramma 'ouderen in veilige handen'. Focus in het actieplan lag onder andere op het verbinden van ketens en het doorbreken van handelingsverlegenheid. of het nu gaat om Veilig thuis, de huisarts, de notaris of de medewerker van de ambulance of de SeH: allemaal moeten ze zich bewust zijn van de soms stille signalen van ouderenmishandeling en vervolgens weten hoe te handelen. deskundigheidsbevordering, vergroting van het bewustzijn en vroegtijdige herkenning van ouderenmishandeling en financieel misbruik, dat zijn  de onderwerpen waar we de komende jaren op blijven inzetten. Deze praktische gids over ouderenmishandeling  brengt het gesprek daarover wellicht nog meer op gang, niet alleen in de spoedeisende zorg maar hopelijk ook daarbuiten 

Casusonderzoek Veilig Thuis Drenthe / Onderzoek naar aanleiding van overlijden na ouderenmishandeling (2020)

De rapportage die voor u ligt, is een (geanonimiseerd) casusonderzoek in opdracht van Veilig Thuis Drenthe (VTD) naar het verloop van de casus ouderenmishandeling van mevrouw X. (cliënt) die bij VTD gemeld is op 01-02-2019. VTD heeft onderzoek gedaan en cliënt is door lichamelijke verwaarlozing ten gevolge van onthouding van medische zorg op 25-10-2019 overleden. KLIK HIER

Tussen verveling en eenzaamheid (2020)

Masterscriptie: Tussen verveling en vereenzaming De rol van religie in de beleving van eenzaamheid onder Marokkaans-islamitische oude-ren in Nederland.

Sociale veiligheid van bewoners in kleinschalige woonvormen (2020)

In kleinschalige woonvormen wonen mensen die begeleiding en zorg nodig hebben zo zelfstandig mogelijk in een huis in de wijk in plaats van in een instelling. Veiligheid is hier een belangrijk aandachtspunt. Daarbij gaat het naast Arbo-, brand-, voedsel- en medicatieveiligheid ook om sociale veiligheid.  De Stichting M.C. van Beek, Movisie en Marijke Lammers Bejegeningsvraagstukken ontwikkelden daarom een checklist om (startende) kleine instellingen te ondersteunen bij hun veiligheidsbeleid. De checklist is gebaseerd op praktijkervaring en wettelijke vereisten. Het bevat aandachtspunten voor de veiligheid in de interactie tussen bewoners onderling en tussen medewerkers en bewoners.

Taakprofiel aandachtsfunctionaris aanpak ouderenmishandeling

De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen voor huiselijk geweld en Kindermishandeling (LVAK) heeft een taakprofiel opgesteld voor de aandachtsfunctionaris.

2019 en ouder

Risicoprofielen ouderenmishandeling (2019)

In 2018 heeft Regioplan de aard en de omvang van ouderenmishandeling onder thuiswonende 65-plus-sers in Nederland in kaart gebracht.1 Uit de resultaten blijkt dat minimaal één op de twintig thuiswo-nende 65-plussers in Nederland (5,5%) ooit te maken krijgt met ouderenmishandeling. Jaarlijks gaat het om 2,1 procent van de thuiswonende ouderen. Daarnaast liet het onderzoek zien dat slachtoffers door diverse kwetsbaarheden gekenmerkt worden. Uit het onderzoek komt naar voren dat slachtoffers van ouderenmishandeling, vaker dan andere ouderen, kampen met onder andere financiële moeilijkheden, cognitieve problemen (zoals dementie) of eenzaamheid. Dit zijn bevindingen die overeenkomen met ge-vonden risicofactoren voor ouderenmishandeling in de (inter)nationale literatuur op dit terrein.

Factsheet Financieel misbruik (2018)

Deze factsheet is ontwikkeld door Movisie i.s.m. diverse ketenpartners

Veilige zorgrelatie (2016)

De Leidraad Veilige zorgrelatie is een handreiking voor het maken of aanscherpen van beleid en afspraken in een organisatie(-eenheid) / (ambulant) team met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag en mishandeling in de zorgrelatie. De Leidraad richt zich dus primair op beleidmakers.

Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen: beleid en praktijk als het gaat om signaleren, bespreekbaar maken en handelen (2019)

Om een bijdrage aan de aanpak van ouderenmishandeling te leveren zijn Movisie en Bureau Beke het project ‘Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen’ gestart. Binnen dit project verscheen eerder een literatuurstudie waarin het fenomeen ouderenmishandeling centraal staat. Deze literatuurstudie heeft aan de basis gestaan voor de inhoud van een landelijke survey onder medewerkers van intramurale zorginstellingen in Nederland, met als centrale vraag; ‘Hoe gaan medewerkers in intramurale zorginstellingen om met (signalen van) ouderenmishandeling’. Nadat de hoofdlijnen uit de literatuurstudie zijn gepresenteerd, wordt in deze notitie stilgestaan bij de resultaten uit de landelijke survey.

Factsheet ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg (2018)

Deze factsheet voer ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg is ontwikkeld door Movisie i.s.m. diverse ketenpartners

Aard en omvang van ouderenmishandeling (2018)

Dit rapport geeft inzicht in een studie naar de aard en omvang van ouderenmishandeling. Het onderzoek vond plaats in Rotterdam, Tilburg en Boxtel. Er werden meer dan 1000 65+-ers geïnterviewd en er is een informantenstudie gehouden.